MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

Informații privind activitatea contractuală

MAI, prin DGPI, aplică un set unitar de norme şi măsuri pentru a asigura protecția informațiilor clasificate.

Activitatea contractuală care implică accesul operatorilor economici la informații clasificate secrete de serviciu aparținând Ministerului Afacerilor Interne presupune implementarea şi respectarea unui set unitar de norme şi măsuri, care au menirea de a asigura protecția acestor informații, în cadrul etapelor de atribuire, derulare ori de finalizare a contractelor.

Acestea se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 74/2010 privind Normele de protecţie a informaţiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Acest ordin își întemeiază dispozițiile pe prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, coroborate cu cele ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 585/2002, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informațiilor secrete de serviciu.

Prin Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 74/2010 sunt prezentate ansamblul normelor şi procedurilor de securitate, necesare îndeplinirii următoarelor obiective:

 • prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informații clasificate secret de serviciu;
 • garantarea că informațiile clasificate secrete de serviciu sunt distribuite pe baza existenței avizului de securitate industrială, cu respectarea principiului „necesității de a cunoaște”;
 • identificarea persoanelor care, prin acțiunile lor, pot pune în pericol protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu şi interzicerea accesului acestora la astfel de informații;
 • garantarea faptului că obiectivele industriale au capacitatea de a proteja informațiile clasificate secrete de serviciu, în procesul de negociere, respectiv de derulare a contractelor.

Prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne  nr. 74/2010 pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate secrete de serviciu în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se aplică persoanelor juridice de drept public sau privat şi comercianților persoane fizice care desfășoară ori solicită să desfășoare activități contractuale ce presupun accesul la informații clasificate „secret de serviciu” aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

 

Principalele responsabilități ale entităților implicate în procedura de atribuire/derulare a contractelor clasificate secret de serviciu

 1. Operatorul economic:
 • răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate, orice încercare de ascundere a unor elemente de natură să conducă la incompatibilități fiind de natură să afecteze acordarea avizului de securitate;
 • asigură accesul reprezentaților DGPI în cadrul operatorului economic şi oferă suport în efectuarea inspecțiilor de securitate;
 • implementează măsurile de securitate necesare protecției informaţiilor clasificate recomandate de către reprezentanții DGPI, ca urmare a inspecțiilor de securitate în toate aspectele acesteia (procedural, juridic, personal, INFOSEC);
 • se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care va avea acces (nerespectarea clauzelor anexei de securitate poate conduce la retragerea avizului de securitate industrială).

 1. Autoritățile contractante din cadrul M.A.I.:
 • asigură informarea operatorilor economici şi solicită acestora documentația necesară obținerii avizului de securitate industrială;
 • evaluează necesitatea clasificării contractului şi stabilește informațiile la care operatorul economic trebuie să aibă acces în atribuirea/derularea contractului;
 • la finalizarea procedurii de atribuire a contractului elaborează anexa de securitate, în care specifică clauzele specifice protecției informaţiilor clasificate şi obligațiile pârților;
 • pune la dispoziția operatorului economic doar informațiile prevăzute în anexa de securitate şi numai sub forma stabilită.

III. Direcția Generală de Protecţie Internă:

 • efectuează verificările de securitate necesare eliberării avizului de securitate industrială;
 • asigură asistență de specialitate operatorilor economici sau contractanților, în vederea implementării standardelor de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate secret de serviciu vehiculate în cadrul activității contractuale;
 • efectuează vizite si inspecții de securitate în cadrul sediilor sociale/punctele de lucru ale operatorilor economici sau contractanților, pentru a constata modul de implementare a normelor de protecție a informațiilor clasificate secret de serviciu;
 • desfășoară activități de pregătire a personalului cu atribuții pe linia protecției informațiilor clasificate, vehiculate în cadrul activităților contractuale;
 • efectuează verificări în situațiile în care au fost semnalate încălcări ale normelor de protecție a informațiilor clasificate secret de serviciu vehiculate sau generate în cadrul unui contract clasificat secret de serviciu;
 • se asigură că fiecare operator economic sau contractant care urmează să gestioneze informații clasificate secret de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne a desemnat un funcționar sau a constituit o structură de securitate, în vederea exercitării efective a atribuțiilor de protecție a acestora, în cadrul contractelor clasificate secret de serviciu;
 • monitorizează, în condițiile legii, modul de asigurare a protecției informațiilor clasificate secret de serviciu – în procedura de atribuire şi, ulterior, pe parcursul executării contractului, iar în cazul în care constată factori de risc și vulnerabilități pe linia protecției informațiilor clasificate secret de serviciu, propune măsurile necesare;
 • avizează anexele de securitate ale contractelor clasificate secret de serviciu, iar ulterior monitorizează respectarea prevederilor acestora de către pârțile implicate în executarea contractului clasificat secret de serviciu.

Solicitarea  operatorului economic privind eliberarea avizului de securitate industrială

Manifestarea de voință a operatorului economic, pentru participarea la procedura de atribuire ori de executare a unui contract clasificat, se concretizează printr-o solicitare scrisă (conform modelului anexat) adresată contractorului (unitatea/structura/instituția M.A.I. beneficiară), însoțită de documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) din Anexa la O.M.A.I. nr. 74/2010, astfel:

 • actul de înființare, în copie legalizată;
 • certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, în copie legalizată;
 • certificat de atestare, cazierul fiscal şi certificatul pentru înregistrare în scopuri de TVA;
 • actele de identitate ale persoanelor care necesită acces la informații clasificate secret de serviciu, în copie;
 • declarație prin care operatorul economic își exprimă acordul în privința nemotivării deciziei de neacordare a avizului de securitate industrială.

 

Transmiterea, de către operatorul economic către DGPI, a solicitării şi a documentelor conexe, în vederea demarării activităților specifice de verificare

După constatarea existenței documentației prevăzute mai sus, în termen de 3 zile de la primirea solicitării operatorului economic, contractorul are obligația de a transmite către DGPI cererea şi documentele anexate, în vederea întreprinderii verificărilor de securitate necesare fundamentării avizului de securitate industrială.

 

Solicitarea unității/structurii/instituției M.A.I. beneficiare va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente, după caz:

 • beneficiarul contractului;
 • obiectul contractului;
 • faza de atribuire/executare a contractului;
 • numărul şi data încheierii contractului;
 • durata de derulare a contractului;
 • denumirea, numărul de înregistrare şi codul de înregistrare fiscală al operatorul economic solicitant;
 • locurile unde vor fi gestionate informațiile clasificate;
 • lista cu personalul operatorului economic desemnat pentru accesul la informații clasificate secret de serviciu.

Din momentul înregistrării solicitării de către DGPI, termenul de eliberare a avizului de securitate industrială este de 30 de zile.

Pentru clarificarea anumitor aspecte referitoare la statutul personalului operatorului economic, ofițerii anume desemnați din cadrul DGPI pot solicita reprezentantului operatorului economic documente justificative privind raportul dintre angajați/colaboratori şi angajator (ex. contracte de muncă individuale/colective, convenție civilă cu durată limitată/nelimitată, contract de colaborare etc.).

În cazul în care obligativitatea clasificării unor componente ale contractului a intervenit pe parcursul executării acestuia, contractorul (unitatea/structura/instituția M.A.I. beneficiară) solicită contractantului (prestatorului) să depună cererea şi documentele prevăzute la art. 11  alin. (1) din Anexa la O.M.A.I. nr. 74/2010, urmând ca acestea să fie înaintate DGPI în termen de 3 zile.

Derularea contractelor clasificate secret de serviciu este condiționată de întocmirea anexei de securitate, potrivit prevederilor art. 22 şi 23 din Anexa la O.M.A.I. nr. 74/2010, coroborate cu cele ale art. 201 din Anexa la H.G. nr. 585/2002, şi de transmiterea acestui document, spre avizare, la DGPI, astfel cum prevede art. 200 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 585/2002.

Ca anexă la contract, anexa de securitate se va întocmi – în exemplare suficiente pentru fiecare parte semnatară (inclusiv DGPI), la încheierea contractului care presupune accesul la informații clasificate secrete de serviciu, şi va cuprinde clauze, reglementări şi proceduri privind modul de gestionare a documentelor clasificate, în funcție de specificul fiecărui contract în parte.

Clauzele şi procedurile de protecţie a informaţiilor clasificate cuprinse în anexa de securitate vor fi supuse, periodic, inspecțiilor şi verificărilor realizate de ofițeri anume desemnați din cadrul DGPI.

Accesul personalului operatorului economic la informații secrete de serviciu, care a fost avizat de către DGPI, va fi permis numai în baza autorizațiilor scrise, emise de conducătorul operatorului economic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

Evidenta documentelor de acces la informații clasificate secret de serviciu se va ține centralizat de către funcționarul/structura de securitate a operatorului economic, într-un registru special, prevăzut în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 781/2002.

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. c) din H.G. nr. 781/2002, coroborate cu cele ale art. 35 alin. (1) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 585/2002, persoanele cărora le-au fost eliberate autorizații de acces la informații clasificate vor semna angajamente de confidențialitate și vor fi instruite cu privire la conținutul reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate.

Accesul cetățenilor străini, al cetățenilor români care au și cetățenia altui stat, precum și al persoanelor apatride – angajați ai unui operator economic român, se va realiza cu respectarea prevederilor art. 9 din H.G. nr. 781/2002, coroborate cu cele ale art. 178-182 din Anexa la H.G. nr. 585/2002, Astfel, funcționarul de securitate al operatorului economic va elibera cetățenilor străini, cetățenilor români care au și cetățenia altui stat, precum și persoanelor apatride autorizații speciale de acces la informații clasificate secrete de serviciu, numai după însușirea reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate și semnarea angajamentului de confidențialitate.

În situația în care contractantul intenționează să subcontracteze o parte a activităților contractuale ce presupun accesul la informații clasificate secrete de serviciu, se impune obținerea avizului de securitate industrială de către subcontractant, prin respectarea procedurii prevăzute de O.M.A.I. nr. 74/2010.

De asemenea, este necesară încheierea unei noi Anexe de securitate – între contractant și subcontractant, care trebuie să prevadă măsuri de protecție a informațiilor clasificate secrete de serviciu similare celor menționate în Anexa de securitate inițială. La rândul său, acest nou document va fi analizat şi avizat de către DGPI.

 


54.198.134.32
DGPI