Implementarea de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, o prioritate pentru DGPI în scopul consolidării capabilităților instituționale

Consolidarea capabilităților instituționale constituie pentru Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), în calitate de structură specializată a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu atribuții în domeniul securității naționale, o prioritate în vederea atingerii unui nivel optim de reziliență și întăririi rolului anticipativ-preventiv al MAI în planul securității naționale, pe palierul de ordine publică și siguranță a cetățeanului.

DGPI a manifestat o preocupare constantă pentru atragerea de fonduri externe nerambursabile, în scopul modernizării instituționale, necesare îndeplinirii obiectivelor strategice asumate la nivel național și internațional.

Astfel, din anul 2016, au fost implementate proiecte finanțate din Fondul Securitate Internă 2014-2020, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și proiecte finanțate din granturi ale Comisiei Europene sau din fonduri dedicate palierului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.

Obiectivul acestora vizează întărirea capacității instituționale a DGPI prin activități de instruire specializată a personalului, achiziționarea de echipamente IT&C și implementarea de sisteme informatice sau transfer de know-how pentru întărirea cooperării cu Republica Moldova, fiind derulate împreună cu parteneri strategici (intra și interinstituționali) pentru dezvoltarea unui limbaj de specialitate comun și a unor instrumente tehnice comune.

De asemenea, având în vedere că DGPI asigură[1], prin Centrul de răspuns la incidente de securitate IT-CERT-INT, îndrumarea, coordonarea și controlul activităților pentru securitate cibernetică la nivelul instituțiilor MAI, precum și dinamica amenințărilor din spațiul cibernetic în raport cu evoluția tehnologică, un obiectiv important îl constituie consolidarea capabilităților instituționale în domeniul securității cibernetice, pentru asigurarea unui nivel de securitate ridicat în cadrul infrastructurilor ministerului.

Dezvoltarea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul MAI a constituit o prioritate, fiind implementate două proiecte, respectiv „Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul MAI – CYBINT” și „Îmbunătățirea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul MAI (CERT-INT) – FORESINT”. În cadrul acestora, au fost instruiți experți și s-a creat un laborator central FORENSINT pentru analiza vulnerabilităților și riscurilor de securitate cibernetică pe spațiul MAI.

Reliefăm faptul că, în anii 2021 și 2022, DGPI a gestionat, în calitate de lider, implementarea proiectului cu finanțare externă nerambursabilă Transfer de know-how România-Republica Moldova – ROMD. 5. În cadrul acestui proiect, 216 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova au fost instruiți de către personalul DGPI.

Un alt proiect în care unitatea are rolul de partener este ROXANNE – Real time netwOrk, teXt and speaker ANalytics for combating orgaNised crimE, care este finanțat integral de Comisia Europeană în cadrul programului de cercetare-dezvoltare HORIZON 2020 și este implementat printr-un consorțiu din care fac parte 11 agenții de aplicare a legii, 5 institute academice și 8 parteneri din industrie, din 16 state membre UE. Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui sistem prototip, capabil să înglobeze o cantitate semnificativă de informații, prin crearea unui motor de analiză, care va accelera semnificativ investigațiile în domeniul criminalității organizate.

Pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, DGPI are în vedere continuarea demersurilor pentru dezvoltarea instituțională, obiectivele vizând finalizarea implementării următoarelor acțiuni: securitatea cibernetică („Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul MAI – CYBINT” în valoare de 30 milioane de lei) și consolidarea integrată (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădirile aflate în administrarea sa (Planul National de Redresare și Reziliență în valoare de 89,76 de milioane lei.

Prioritățile pentru modernizarea instituțională vizează și finanțarea unor proiecte de infrastructură IT&C, proiecte de digitalizare și securitate cibernetică a spațiului virtual al MAI, de pregătire profesională specializată, precum și a unor proiecte de transfer de know-how în state terțe (Republica Moldova).

***

Direcția Generală de Protecție Internă este structura specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții în domeniul securității naționale, responsabilă de protecția contrainformativă, protecția informațiilor clasificate și securitatea cibernetică la nivelul MAI, respectiv de prevenirea și combaterea riscurilor ce pot conduce la tulburări grave ale ordinii publice.

Mai multe informații despre DGPI și despre proiectele cu finanțare externă nerambursabilă sunt disponibile accesând pagina de internet a unității, www.dgpi.ro, secțiunea Comunicare/Proiecte FEN.

DGPI manifestă întreaga deschidere pentru o corectă informare publică, conform competențelor și prevederilor legale.

 

Compartimentul Informare și Relații Publice

E-mail: relatii_publice@dgpi.ro; Tel: 021.313.86.52

[1] Conform atribuțiilor stabilite potrivit art. 10 lit. b) din OUG nr.76/2016.

632
35.174.62.162, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content